நாச்சியார் – ஒருவரி விமர்சனம்

தீயவனின் ஆண்குறியை சூர்யா அறுத்தால், அது ‘நந்தா’; சூர்யாவின் மனைவி ஜோதிகா அறுத்தால், அது ‘நாச்சியார்’.

(முழு விமர்சனம் விரைவில்)