“கடந்த வாரம் மறந்த ஐந்து!” – வீடியோ

‘கடந்த வாரம் மறந்த ஐந்து’

ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் மறந்துவிட கூடிய அளவுக்கு பிரச்சனைகள் சமூக ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் நாம் மறந்துவிடக்கூடாத முக்கிய பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன.

அவற்றை நினைவுபடுத்தவே இந்த நிகழ்ச்சி. எங்கள் முயற்சி. தயவுசெய்து பார்த்து, பகிர்ந்து, ஆதரிக்கவும்!