“கடந்த வாரம் மறந்த ஐந்து!” – வீடியோ

‘கடந்த வாரம் மறந்த ஐந்து’ ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் மறந்துவிட கூடிய அளவுக்கு பிரச்சனைகள் சமூக ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் நாம் மறந்துவிடக்கூடாத முக்கிய