பேரன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்!

வாக்குகளை அபகரிக்க தாய்வேடம் போடும் பேய் அல்ல அன்னை. பெற்ற பிள்ளைக்காக ஒற்றை மனுஷியாய் போராடுபவள் அன்னை. பெறாத உயிருக்கும் பசி அறிந்து அமுதூட்டுபவள் பேரன்னை. ஹீரோநியூஸ்