கோடை மழை – விமர்சனம்

எடுத்த எடுப்பில் கறுப்புத் திரையில் ‘LTTE’ என்ற எழுத்துக்கள் வருகின்றன. அவை அப்படியே ‘யாழ்’ என்ற தமிழ் எழுத்துக்களாய் மாற, ‘யாழ் தமிழ் திரை’ என படநிறுவனத்தின்