‘மிருதன்’ விமர்சனம்

‘ரோபோ’ என்ற அன்னியச் சொல்லை ‘எந்திரன்’ என மொழிமாற்றம் செய்ததைப் போல, ‘ஸோம்பி’ என்ற அன்னியச் சொல்லை ‘மிருதன்’ என தமிழாக்கம் செய்து, அந்த புதிய தமிழ்ச்சொல்லை